Skaun kommune utsetter fristene for spillemiddelsøknader!

Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

Fristene for å søke spillemidler vil bli utsatt med en måned!

Fristen for å søke momskompensasjon vil være den samme: 1. september.


Frister og søknadslink

Søknad om tilskudd av spillemidler til ordinære idrettsanlegg kan være

  • kommuner og fylkeskommuner 
  • idrettslag underlagt Norges idrettsforbund
  • sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg
  • aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform

Har ditt idrettslag, aksjeselskap, andelslag eller andre sammenslutninger som fyller kravet til organisasjonsform, tenkt å søke om spillemidler til idrett og fysisk aktivitet?

Nye frister:

01. september: frist for innsending av nye søknader

01. oktober: alle spillemiddelsøknader skal være sendt inn elektronisk 

Følg linken under for bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og for informasjon om spillemidlersøknader, samt søknadslink. 

Spillemidler - SKAUN KOMMUNE


Momskompensasjon: Frist for å søke om momskompensasjon til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 01. september. 

Les mer og finn søknadsskjema her2024 © Foreningsportal