Nå kan frivillige organisasjoner søke om momskompensasjon

Frist 1. september: Over to milliarder kroner skal fordeles i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av to milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  


Det er åpent for søknader og søknadsfristen er 1.september.

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen.

Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten som det søkes kompensasjon for. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1.september 2023. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.  

Merk: Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon.

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell.  Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kr i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7 000 kr i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.

Dere finner informasjon om ordningen og søknadsskjema på nettsiden vår:  Momskompensasjon på varer og tjenester - Lottstift. Her ligger også informasjon om oppdateringer dere må vite om i 2023.

Frivillige organisasjonar kan no søke om momskompensasjon på varer og tenester


Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2023. Denne ordninga skal fremje frivillig aktivitet, gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar hat hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. 


Det er ope for søknader og søknadsfristen er 1. september. 

Frivillige organisasjonar som er registrerte i Frivilligregisteret kan søke på ordninga. 

Frivillig innsats må vere ein viktig del av verksemda som det søkast om kompensasjon for. Alle mottakarar av momskompensasjon må vere registrerte i Frivilligregisteret innan 1. september 2023. Dette gjeld også dei som søker via sitt sentralledd. Hugs at registrering kan ta litt tid. 


Merk: Sentralledd har eigne fristar for rapportering frå underledda sine. Sjå den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for meir informasjon.

Det kan søkast etter to modellar: Forenkla modell og dokumentert modell. Minstegrensa for å søke etter forenkla modell er 100 000 kr i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7 000 i faktiske meirverdiavgiftskostnader. Grensene gjeld ikkje for underledd. 

De finn informasjon om ordninga og søknadsskjema på nettsida vår:
Momskompensasjon på varer og tjenester - Lottstift.  Her ligg også informasjon om oppdateringar de må vite om i 2023.

2023 © Foreningsportal